Het onderstaande is van toepassing op de gehele website: https://www.hannydelahaye.nl

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, zijn toegestaan echter is bronvermelding verplicht, Wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar en/of de webmaster. De Internetredactie probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.


Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en anderen en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.


Persoonsgegevens

Zie onze Privacy Voorwaarden.


Cookies

Wij maken GEEN gebruik van cookies anders dan voor web statistieken, b.v. hoeveel bezoekers wij per dag/week/maand/jaar hebben, echter geen tracking of persoonsgegevens.


Beveiliging

Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat en heeft daardoor een beveiligde verbinding met uw PC/tablet/Smart Phone. Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 en hebben wij de AVG-test van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.


Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Verwijzen naar deze site

Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site. Tevens is het mogelijk om na toestemming(via E-mail bevestiging) om een link op uw eigen site te plaatsen naar onze Site.(hiervoor kan een icon ter beschikking worden gesteld).


Gegevens, gegevensinformatie en gegevensoverzicht 

De inhoud van gegevens, gegevens informatie en gegevens overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze gepubliceerde/getoonde gegevens.


Directe / indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Website https://www.hannydelahaye.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.


En is in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf deze site, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.


Laatst gewijzigd: 12-02-2019

Update: 4 juni 2024

Copyright © Alle rechten voorbehouden: Hanny Delahaye

Disclaimer en Privacy

Website  gemaakt door: Piet Vergoossen